2018 교육과정
  • >
  • 교육과정
  • >
  • 2018 교육과정
Untitled Document

이수학점 구성

학과
(전공)명
교양 전공 일반
선택
졸업
학점
공통
기초
학문
기초
핵심 일반 최소전공인정학점 심화
과정
기초 필수 선택 소계
물리학과 8 10 12 6 36 - 27 15 42 21~ 63~ 1~31 130


물리학과 교육과정기본표(2018학년도 입학자 적용)

구분 강좌명/학년 1 2 3 4 트랙
I II I II I II I II
전공 필수 * 일반물리학 Ⅰ 3                  
* 일반물리학 Ⅱ   3                
기초물리수학Ⅰ 3                  
기초물리수학Ⅱ   3                
역학Ⅰ     3              
역학Ⅱ       3            
전자기학Ⅰ       3            
전자기학Ⅱ         3          
* 현대물리학         3          
전필소계 6 6 3 6 6       27  
선택 일반물리학실험Ⅰ     3(4)           A,B,C
수리물리학Ⅰ     3           A,B
물리연습     3           A,B
(콜라주) 태양광발전과 에너지 자급기술     1           C (1블록)
(콜라주) 과학도를 위한 파이썬 프로그램 기초     1           C (2블록)
(콜라주) 물리학과 과학수사     1           C (3블록)
일반물리학실험Ⅱ       3(4)           A,B,C
수리물리학Ⅱ       3         A,B
열물리학       3         A,B
물성측정학       3         B,C
전자물리실험         3(4)       B,C
광학         3       A,B
환경물리학         3       B,C
전산물리학         3       B,C
현대광학           3     A,B
양자물리학Ⅰ           3     A,C
고급물리실험학           3     B,C
고체물리학           3     A,B
시스템컴퓨터제어           3     B,C
레이저응용공학           3     A,B
양자물리학Ⅱ             3   A,C
반도체물리학             3   B,C
핵 및 입자물리학             3     A
캡스톤디자인-창의적계획연구             3(4)     B
물리학특강               3   A,B
방사선물리학               3   B,C
현장실습               3(6) B,S/U제
전선소계     12 12 12 18 12 9 75  
전공합계 6 6 15 18 18 18 12 9 102  
* 는 부전공 필수과목
- A,B,C는 트랙제 표시임(A:연구중심트랙, B:현장중심트랙, C:학문간융합트랙)