2006교육과정
  • >
  • 교육과정
  • >
  • 2006교육과정
Untitled Document   물리학과 교육과정기본표(2006학년도 신입생부터 적용)
구분 강좌명/학년 1 2 3 4 비고
I II I II I II I II
교양 필수 6 3             9  
선택 6 9 3 3         21  
교양합계 12 12 3 3         30  
전공 필수 * 일반물리학 및 실험Ⅰ 3(4)                  
* 일반물리학 및 실험Ⅱ   3(4)                
미적분학 및 연습Ⅰ 3(4)                  
미적분학 및 연습Ⅱ   3(4)                
물리실험Ⅰ     2(3)              
물리실험Ⅱ       2(3)            
물리실험Ⅲ         2(3)          
역학Ⅰ     3              
수리물리학Ⅰ     3              
전자기학Ⅰ         3          
* 현대물리학         3          
전필소계 6 6 8 2 8       30  
선택 전산물리학     3            
물리연습 I     3            
역학 II       3          
수리물리학 II       3          
물리계측학       3          
물리연습 II       3          
광학I         3          
환경물리학         3        
물리학세미나         3        
제어 및 데이타분석         3        
전자기학II           3      
광학 II           3      
양자물리학 I           3      
열 및 통계물리학           3      
전자물리학           3      
양자물리학 II             3    
고체물리학             3    
핵 및 입자물리학             3    
물리학특강             3    
현장실습 I             3(6)    
방사선물리학               3  
현장실습 II               3(6)  
고급물리실험학               3(4)  
    6 12 12 15 15 9 69  
전선소계     3 6 6 9 9 3 36  
전공합계 6 6 14 14 20 15 15 9 99  
일반선택     4 7 4 9 9 11 44  
총계 18 18 18 18 18 18 18 14 140  
* 는 부전공 필수과목