2007~2008 교육과정
  • >
  • 교육과정
  • >
  • 2007~2008 교육과정
Untitled Document

이수학점 구성

학과
(전공)명
교양 전공 일반
선택
졸업
학점
필수 선택 최소전공인정학점 심화
과정
필수 선택 소계
물리학과 9 21 30~45 30 12 42 24~ 66~ 0~44 140


물리학과 교육과정기본표(2007~2008학년도 입학자 적용)

구분 강좌명/학년 1 2 3 4 트랙
I II I II I II I II
전공 필수 * 일반물리학 및 실험Ⅰ 3(4)                  
* 일반물리학 및 실험Ⅱ   3(4)                
미적분학 및 연습Ⅰ 3(4)                  
미적분학 및 연습Ⅱ   3(4)                
전자기실험     2(3)              
파동 및 광학실험       2(3)            
기초전자실험         2(3)          
역학     3              
수리물리학Ⅰ     3              
전자기학Ⅰ         3          
* 현대물리학         3          
전필소계 6 6 8 2 8       30  
선택 물리S/W활용 및 정보검색     3            
물리연습Ⅰ     3            
고급역학       3          
수리물리학Ⅱ       3          
컴퓨터프로그래밍과 제어계측       3          
물리연습Ⅱ       3          
기하광학         3          
환경물리학         3        
자연과학통계 및 보고서작성         3        
물리계측학         3        
전자기학Ⅱ           3      
파동광학           3      
양자물리학Ⅰ           3      
열 및 통계물리학           3      
반도체소자물리학           3      
양자물리학Ⅱ             3    
고체물리학             3    
핵 및 입자물리학             3    
현장실습Ⅰ             3(6)    
현장실습Ⅱ               3(6)  
방사선물리학               3  
물리학특강               3  
현대물리실험학               3  
전선소계     6 12 12 15 12 12 69  
전공합계 6 6 14 14 20 15 12 12 99  
* 는 부전공 필수과목