2007교육과정
  • >
  • 교육과정
  • >
  • 2007교육과정
Untitled Document   2007학년도 전학년 적용 자연과학대학 물리학과 교육과정
구분 강좌명/학년 1 2 3 4 비고
I II I II I II I II
교양 필수 6 3             9  
선택 6 9 3 3         21  
교양합계
12 12 3 3         30  
전공 필수 *일반물리학 및 실험Ⅰ
3(4)
                 
*일반물리학 및 실험Ⅱ
  3(4)
               
미적분학 및 연습Ⅰ
3(4)                  
미적분학 및 연습Ⅱ
  3(4)                
전자기실험
    2(3)
             
파동 및 광학실험       2(3)
           
기초전자실험         2(3)
         
역학     3
             
수리물리학Ⅰ     3
             
전자기학 I
        3
         
*현대물리학
        3
         
전필소계
6 6 8 2 8       30  
선택 물리S/W활용 및 정보검색     3            
물리연습 I     3            
고급역학       3          
수리물리학 II       3          
컴퓨터프로그래밍과
제어계측
      3          
물리연습 II       3          
기하광학         3          
환경물리학         3        
자연과학통계 및 보고서작성         3        
물리계측학         3        
전자기학II           3      
파동광학           3      
양자물리학 I           3      
열 및 통계물리학           3      
반도체소자물리학           3      
양자물리학 II             3    
고체물리학             3    
핵 및 입자물리학             3    
현장실습 I             3(6)    
현장실습 II               3(6)  
방사선물리학               3  
물리학특강               3  
현대물리실험학               3  
    6 12 12 15 12 12 69  
전선소계     3 6 6 9 6 6 36  
전공합계 6 6 14 14 20 15 12 12 99  
일반선택     4 7 4 9 12 8 44  
총계 18 18 18 18 18 18 18 14 140  
* 는 부전공 필수과목