2009~2010 교육과정
  • >
  • 교육과정
  • >
  • 2009~2010 교육과정
Untitled Document

이수학점 구성

학과
(전공)명
교양 전공 일반
선택
졸업
학점
필수 선택 최소전공인정학점 심화
과정
필수 선택 소계
물리학과 9 18~24 27~33 32 10 42 21~ 63~ 0~40 130


물리학과 교육과정기본표(2009~2010학년도 입학자 적용)

구분 강좌명/학년 1 2 3 4 비고
I II I II I II I II
전공 필수 *일반물리학Ⅰ
3
                 
*일반물리학실험Ⅰ
1(2)
               
*일반물리학 II
  3                
*일반물리학실험 II
  1(2)                
역학 및 전자기실험     2(3)
             
광학실험       2(3)
           
기초전자실험         2(3)
         
역학     3
             
수리물리학Ⅰ     3
             
고급역학       3            
*현대물리학         3          
전자기학Ⅰ         3          
전자기학Ⅱ           3        
전필소계
4 4 8 5 8 3     32  
선택 기초물리수학 및 연습   2(3)              
물리연습     2(3)            
자연과학통계 및 보고서작성     3            
컴퓨터프로그래밍과 제어계측     3            
물리학세미나       3          
수리물리학Ⅱ       3          
물리계측학       3            
기하광학         3        
환경물리학         3        
전산물리학         3        
열 및 통계물리학         3        
파동광학           3      
양자물리학 I           3      
현대물리실험학           3(4)      
고체물리학           3      
양자물리학Ⅱ             3    
반도체소자물리학             3    
방사선물리학             3    
물리학특강             3    
현장실습               3(6)  
핵 및 입자물리학               3  
창의적 계획연구 - 종합설계               3(4)  
전선소계   2 8 9 12 12 12 9 64  
전공합계 4 6 16 14 20 15 12 9 96  
* 는 부전공 필수과목