2012~2014 교육과정
  • >
  • 교육과정
  • >
  • 2012~2014 교육과정
Untitled Document

이수학점 구성

학과
(전공)명
교양 전공 일반
선택
졸업
학점
필수 핵심 선택 최소전공인정학점 심화
과정
필수 선택 소계
물리학과 9 12 15 36 27 15 42 21~ 63~ 0~31 130


물리학과 교육과정기본표(2012~2014 학년도 입학자 적용)

구분 강좌명/학년 1 2 3 4 트랙
I II I II I II I II
전공 필수 *일반물리학 및 실험Ⅰ
3(4)
                 
*일반물리학 및 실험Ⅱ
  3(4)
               
기초물리수학Ⅰ
3                  
기초물리수학Ⅱ
  3                
역학Ⅰ     3
             
역학Ⅱ       3
           
전자기학 I       3
         
전자기학Ⅱ    
  3          
*현대물리학    
  3          
전필소계
6 6 3 6 6       27  
선택 물리실험 I     3(4)           A,B,C
수리물리학 I     3           A,B
물리연습     3           A,B
물리실험 II       3(4)         A,B,C
수리물리학 II       3         A,B
열물리학       3         A,B
물성측정학       3           B,C
전자물리실험         3(4)       B,C
광학         3       A,B
환경물리학         3       B,C
전산물리학         3       B,C
현대광학           3     A,B
양자물리학 I           3     A,C
고급물리실험학           3     B,C
고체물리학           3     A,B
물리학세미나           3   A,B,C
양자물리학 II             3   A,C
반도체물리학             3   B,C
핵 및 입자물리학              3   A
물리학특강               3 A,B
방사선물리학               3 B,C
현장실습               3(6) B, S/U제
창의적 계획연구 - 종합설계               3(4) B
전선소계     9 12 12 15 9 12 69  
전공합계 6 6 12 18 18 15 9 12 96  
* 는 부전공 필수과목
- A,B,C는 트랙제 표시임(A:연구중심트랙, B:현장중심트랙, C:학문간융합트랙)